KOÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı

EBM 104 –EBY 105 Eğitim Ekonomisi Ve Planlaması Dersi Çerçeve Programı


Birimin Adı: KOÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Programın Adı: Eğitim Bilimleri EYTPE Bilim Dalı
Programın Düzeyi: Yüksek Lisans Tezli-Tezsiz
Dersin Kodu ve Adı: EBM 104-/ EDH102 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması
Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Cevat CELEP
Ders Saati ve Yeri: Pazartesi Tezli 14.35.17.00;Tezsiz 19.05-21.25
Eğitim Bilimleri Bölümü Toplantı Odası.
Danışma Saatleri: Perşembe15.25-17.00
Sorumlu Ar.Gör.: Ar.Gör. Tuğba Konaklı
İletişim Adresi:KOÜ Eğitim Fakültesicelep@kocaeli.edu.tr. www.cevatcelep.com
Dersin Başlama ve Bitiş Tarihi: 14 Eylül 2009-31 Aralık 2009

Amaç:
Bu dersin amacı, eğitim ekonomisi ve planlaması ile ilgili temel kavramlar, eğitim maliyeti, harcaması, insangücü politikaları, eğitim planlamasına ve eğitim ekonomisine etki eden etmenler konusundaöğrencilere temel bilgi ve beceri vermek

Hedef davranışlar:
Eğitim Ekonomisi ve Planlaması dersi ile ilgili eğitim ve öğretim etkinlikleri sonucunda öğrenci;
1. Eğitim ekonomisi ve planlaması ile ilgili temel kavramları tanımlar
2. Eğitim planlamasında nicelik sorununda rol oynayan etmenleri açıklar
3. Eğitim planlaması yöntemlerive özelliklerini yorumlar
4. Okul nüfusun belirleme yöntemlerini açıklar
5. Eğitim istemi ve genel özellikleri ifade eder
6. Eğitim sunumunun genel özellikleri serinaçıklar
7. Eğitimde maliyet kavramı ve türleri serin yorumlar
8. Eğitim harcamalarının nasıl hesaplandığını gösterir.
9. Mesleki ve teknik eğitim modelleri ve niteliklerini açıklar

İçerik
Yukarıda belirtilen davranışları kazandırmak için aşağıda belirtilen konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.

HaftaKonular

I.Eğitim Ekonomisi ve Planlaması İle İlgili Temel Kavramlar
Eğitim, Ekonomik, Planlama
İktisat kuramında sunum, Eğitim Sunumunu belirleyen Öğeler
VII.Sınav
VIII.Eğitimde Maliyet Kavramı ve Türleri
Eğitim hizmetlerinin maliyeti, Eğitimin toplumsal maliyeti, Eğitim Maliyetinin Hesaplanması
Gelir Kayıbı, Eğitimde Vazgeçme Maliyeti, Eğitimin Tüketim Yatırım Özelliği
IX.Eğitim Harcamakları
Eğitimde Harcama ve Maliyet Yarar Analizi , Cari Harcamaların Kestirilmesi
X.Mesleki ve Teknik Eğitim Modelleri
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Sorunları
XI.Değerlendirme
XII.Sınav

Dersin İşlenişi
Öğrencilerin ders devamları zorunlu olup, öğrenci başarısı sınav ve ödevlerle değerlendirilecektir. Her öğrencinin ders devamı ve etkin katılımı önem taşımaktadır. Öğrenciler gruplara ayrılacak ve her grup bir konuyu ilişkin hazırlayacakları raporları belirlenen ders saatinde grup olarak sunulduktan sonra hafta bilgisayar çıktısı ile birlikte disket sınıftan sorumlu Araştırma görevlisine teslim edilecektir. Gruplarının hazırlayacakları araştırmalardan alacakları not ödev notu olarak değerlendirilecektir.

Değerlendirme:
Her öğrencinin derse devamı ve etkin katılımı ile verilen ödevi zamanında teslim etmesi ve sunmasıtemel ölçüttür. Ders ödevi sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri dikkate alınarak hazırlayacakları ödevden alınacak notun % 50’u ile ara sınavın % 50’inin toplamı dönem içi notunu oluşturacaktır. Dönem içi notun % 40 ile dönem sonu sınavın :% 60’ı başarı notunu oluşturacaktır.

Ön Koşul: Eğitim Bilimleri ile ilgili en az2 bilimsel dergiye abonelik

Kaynaklar

Celep, Cevat. (2004) Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Ders Notu Kocaeli.
Adem Mahmut. (1997) Eğitim Planlaması Ankara
Adem, Mahmut (1990) Eğitim Ekonomisi A.Ü.EBF Yayınları
Hesapçıoğlu, Muhsin (…….)Türkiye’de İnsangücü ve Eğitim Planlaması A.Ü.EBF Yayınları
İstanbul Ticaret Odası (1990) Türkiye’nin Eğitim Politikası
MEB () Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi MEB Yayını
Serin, Necdet (1979) Eğitim Ekonomisi A.Ü.EBF Yayınları
TED 1992) Sanayileşme Sürecinde Türk Eğitimi ve Sorunları. TED Yayınları Ankara
Ünal Işıl (1996) Eğitim ve Yetiştireme Ekonomisi (1996) Epar Yayınları Ankara

Ödev Konuları
1. Eğitim Planlamasında Nicelik Sorunu
2. Eğitim Planlaması Yöntemleri
3. Eğitim İstemi ve Genel Özellikleri
4. Eğitim Sunumunun Genel Özellikleri
5. Okul Nüfusu
6. Eğitimde Maliyet Kavramı ve Türleri
7. Mesleki ve Teknik Eğitim Modelleri
8.Hükümetlere Göre Bütçelerde Eğitime Ayrılan Pay Ve Yapılan Harcamalar
9. Öğrenci Başına Düşün Derslik, Öğretmen Oranı
10. Kalkınma :Planlarında DevletinEğitim Hedefleri ve İstihdam
11.Kocaeli’nde Okulların okul aile birliği gelir kaynakları ve harcama türleri
12. Eğitimde Bölgeler Arası DengesizlikGöstergeleri (öğrenci, öğretmen, derslik, bina)